Model zarządzania

System kontroli zgodnie z dekretem legislacyinym 231/2001 i Kodeksem Etycznym

Iscot wyposażony jest w system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dla modelu organizacji, który jest zbiorem zasad, procedur i struktur organizacyjnych mających na celu identyfikację, pomiar i monitorowanie głównych ryzyk, zarządzanie nimi oraz monitorowanie ich.

Wytyczne systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zostały określone, przy wsparciu organu nadzorującego, przez Radę Dyrektorów Spółki.

Kodeks Etyki jest narzędziem określającym zbiór wartości i obowiązków etycznych Grupy Iscot.

Kodeks Etyki określa również zasady postępowania, które muszą przyświęcać kierownictwu oraz stosunkom wewnętrznym i zewnętrznym. Przestrzeganie Kodeksu Etycznego umożliwia również zapobieganie ryzyku popełnienia przestępstw zawartych w Dekrecie Ustawodawczym 231/2001 w zakresie prowadzonych przez nas działań szczególnych. Przestrzeganie treści Kodeksu Etycznego przez wszystkich pracowników Iscot ma fundamentalne znaczenie dla dobrego funkcjonowania, wiarygodności i reputacji Grupy.

Nasz Model określa specjalne mechanizmy zgłaszania problemów związanych z etycznym postępowaniem i przestrzeganiem przepisów Dekretu ustawodawczego 231/2001. Każda zainteresowana strona może zgłosić wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu Etycznego lub zasad kontroli przewidzianych w samym Modelu.