Privacy

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie
Dane, które będą dostarczane i/lub gromadzone przez użytkowników tej Strony, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z użytkownikami w celu przekazania im informacji o charakterze technicznym i handlowym dotyczących produktów i usług reklamowanych na tej stronie.
Ochrona danych i ich przetwarzanie będzie prowadzone metodami elektronicznymi.
Przesłanie danych jest konieczne, a jakakolwiek odmowa może skutkować nieprzekazaniem żądanych informacji.
Dane nie będą ujawniane innym podmiotom ani rozpowszechniane.

Administrator danych
Właścicielem i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: Iscot Italia S.p.A., 10141 Torino.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i w ramach następujących usług:

  • Statystyki. Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają kontrolerowi danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.
  • Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. “(“Google”). Google wykorzystuje zgromadzone Dane osobowe do śledzenia i badania korzystania z niniejszej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
    Google może wykorzystywać danych osobowe użytkownika do kontekstualnego konfigurowania i dostosowywania reklam w swojej sieci reklamowej.
    Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.
    Miejsce poddania przetwarzaniu: USA.

Ujawnianie określonych informacji
Na Państwa życzenie, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Witryna może dostarczyć Państwu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik przeglądów i konserwacji
Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza Witryna oraz wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nieujęte w niniejszej polityce
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być w każdej chwili wymagane od administratora danych przy użyciu danych kontaktowych.

Korzystanie z praw przez użytkowników
Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać od administratora danych potwierdzenie ich istnienia lub w inny sposób, poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich poprawność lub zażądać ich integracji, usunięcia, aktualizacji, korekty, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem oraz sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn. Wnioski należy kierować do administratora danych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Kontroler Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez reklamowanie ich Użytkownikom na tej stronie. W związku z tym prosimy o częste odwiedzanie tej strony, biorąc za punkt odniesienia datę ostatniej zmiany wskazanej na dole. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmian w niniejszej polityce prywatności, musi zaprzestać korzystania z tej aplikacji i może poprosić administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych. O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie nadal miała zastosowanie do danych osobowych zgromadzonych do tej pory.

Odniesienie prawne
Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 10 dyrektywy 95/46/WE oraz z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, uaktualnionej dyrektywą 2009/136/WE w sprawie plików cookie.