Gospodarka odpadami

Zarządzanie Wyspami Ekologicznymi

Nasze wsparcie w gospodarowaniu odpadami powstającymi w cyklach produkcyjnych jest kompleksowe i zaspokaja wszystkie potrzeby klientów.

Na podstawie tych kroków gwarantujemy serwis:

 • charakterystyka odpadów;
 • badania i wybór składowiska odpadów;
 • ocenę kryteriów ekonomicznych i wiarygodności, najlepiej tych dotyczących odzysku lub ostatecznego unieszkodliwiania.

Procedura ta pozwala nam na określenie i monitorowanie ilości przyjmowanych do odzysku oraz wysyłanych do unieszkodliwienia. Jest to zasadniczy warunek wstępny, aby móc zaproponować nowe rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie niższego oddziaływania cyklu produkcyjnego na środowisko.

Konkretną zaletą jest posiadanie jednego rozmówcy, który zajmuje się wszystkimi czynnościami – logistyką, administracją i kontrolą – związanymi z cyklem unieszkodliwiania odpadów. Wszystko to w celu zagwarantowania maksymalnej przejrzystości i legalności.

Logistyka unieszkodliwiania

Utylizację odpadów organizujemy w wyspecjalizowanych zakładach i firmach transportowych.

Administracja

Nasze wsparcie jest codzienne: przygotowujemy całą dokumentację (formularze, rejestry i aktualizacje) oraz dbamy o relacje z organami kontrolnymi  (starosta, marszałek województwa, RDOŚ, WIOŚ, …itp.)

Zarządzanie cyklem unieszkodliwiania

Zajmujemy się całą gospodarką odpadami produkcyjnymi i cyklem maklerskim: obiektami, platformami, zbieraniem i obsługą.

 • Klasyfikacja odpadów z przypisaniem kodów typologicznych wg europejskiego katalogu odpadów(CER) i analiza chemiczno-fizyczna
 • Selektywna zbiórka bezpośrednio z poszczególnych etapów procesu produkcyjnego
 • Redukcja objętości, przeładunek i składowanie w jednorodnych partiach na określonych wyspach ekologicznych oraz zabezpieczenie odpadów
 • Zbadanie zarówno procedur administracyjnych o charakterze zezwoleń, jak i procedur związanych z bieżącym zarządzaniem (formularze, rejestry)
 • Wysyłka do wybranych i niezawodnych emalierów
 • Rekultywacja i czyszczenie cykliczne lub nadzwyczajne
 • Przygotowanie MUD
 • Przewożenie oczyszczalni ścieków
 • Projekt i budowa kompletnej  wyspy ekologicznej  oraz eksploatacja oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych